Privatumo politika

1.            Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip Groward Group, UAB (toliau – Bendrovė), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: (i) Bendrovei parduodant prekes ar teikiant paslaugas; (ii) dalyvaujant Bendrovės atrankose; (iii) administruojant prašymus/atsiliepimus (skundus); (iv) Bendrovei vykdant tiesioginę rinkodarą; (v) siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; (vi) siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Bendrovės ir kontrahentų – juridinių asmenų; (vii) iš akcininkų (fizinių asmenų) ir valdymo organų narių, bei (viii) Jums naršant Bendrovei priklausančiame interneto svetainėje http://www.groward.eu (toliau – Interneto svetainė). Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Bendrovės vadinami – Klientais.

2.            Apie Bendrovę

Groward Group, UAB, juridinio asmens kodas 302764932, buveinė adresu Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT-44307 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro Kauno filiale. Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktinis el. paštas gdpr@privacypartners.lt.

3.            Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Bendrovės apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, kurią apie Klientus Bendrovė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Kliento sutikime ar susitarime su Bendrove nurodytų tikslų.

4.            Asmens duomenys, tvarkomi Klientui įsigyjant prekes ar gaunant paslaugas

Duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo terminas

Prekių pardavimas ar paslaugų teikimas

vardas, pavardė, gimimo data, adresas, banko sąskaitos numeris, telefono numeris, el. pašto adresas, informacija gauta iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei kitų juridinių asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant informacija apie gautas bei gautinas tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, jų mokėjimo terminus, kita susijusi informacija

sutarties vykdymas

10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos

viešoje erdvėje esanti  asmeninė informacija

teisėtas interesas (kliento sąžiningumo ir sutarties vykdymo galimybių įvertinimas)

1 (vieną) mėnesį nuo jos surinkimo

Sutarties sudarymas dėl paslaugų ar prekių teikimo

vardas, pavardė, adresas gimimo data, sutarties sąlygos, banko sąskaita, telefono numeris, el. pašto adresas, PVM sąskaitos faktūros duomenys

sutarties sudarymas ir vykdymas

10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos

viešoje erdvėje esanti asmeninė informacija

teisėtas interesas (kliento sąžiningumo ir sutarties vykdymo galimybių įvertinimas)

1 (vieną) mėnesį nuo jos surinkimo

Apmokėjimas už paslaugas

banko sąskaita, vardas, pavardė, adresas, gimimo data

sutarties vykdymas

10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos

Klientų apskaita

vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, banko sąskaita

teisėtas interesas (užtikrinti sklandų pardavimo vykdymą)

sutarties galiojimo laikotarpis

Klientų indentifikavimas

vardas, pavardė, gimimo data

sutarties vykdymas

Sutarties galiojimo laikotarpiu.

PVM sąskaitų-faktūrų išrašymas

vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, PVM sąskaitos faktūros duomenys   

sutarties vykdymas

10 (dešimt) metų

Skolų administravimas

vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, banko sąskaita, įsiskolinimo susidarymo aplinkybės, dydis, mokėjimai, mokėjimų datos ir kita su skolos administravimu susijusi informacija

sutarties vykdymas

iki visiško įsiskolinimo padengimo ir 10 (dešimt) metų pasibaigus šiam laikotarpiui

Aukščiau įvardinti duomenys yra būtini, jų nepateikus (nesurinkus), negalėsime Jums perduoti prekių ar suteikti paslaugų ir (arba) tinkamai įvykdyti sutartį.

5.            Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Bendrovės siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsime pasiūlymus dėl Bendrovės prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausimės nuomonės apie suteiktas paslaugas, pranešime apie Bendrovės naujienas.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė tvarkys Jūsų el. pašto adreso duomenis (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų).

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 1 (vienerius) metus po sutikimo gavimo.

Jei esate mūsų Klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Bendrovės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar perkamas prekes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu marketingas@groward.eu.

6.            Dalyvavimas atrankose

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją (vardas, pavardė, gimimo data, nuotrauka, išsilavinimas, gebėjimai, asmeninės savybės, darbo patirtis, gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas) dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

7.            Prašymų/atsiliepimų (skundų) administravimas

Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, prašymas/atsiliepimas (skundas), kita paklausime pateikta informacija, ginčo turinys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

Nepateikus šių duomenų negalėsime išnagrinėti ir tinkamai reaguoti į Jūsų Bendrovei pateiktą prašymą/ atsiliepimą (skundą).

Jūsų duomenys prašymų/atsiliepimų (skundų) administravimo tikslais saugomi 1 (vienerius) metus nuo sprendimo dėl Jūsų paklausimo priėmimo.

8.            Bendrovės konfidencialios informacijos apsauga

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Bendrovės konfidencialios informacijos apsaugą ir Bendrovės veiklos tęstinumą, Bendrovė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Bendrovė tvarko tokius duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, prisijungimo prie el. pašto faktas, IP adresas, susirašinėjimo turinys. Tokie duomenys saugojami 4 (ketverius) metus.

9.            Bendrovės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Bendrovės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Bendrovė tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Šie duomenys saugomi 4 (ketverius) metus.

10.         Akcininkų (fizinių asmenų) ir valdymo organų narių duomenų tvarkymas

Vykdant teisines prievoles Bendrovė tvarko akcininkų (fizinių asmenų) ir valdymo organų narių vardus, pavardes, asmens kodus, gyvenamosios vietos adresus, paskyrimo datas. Bendrovės veiklos duomenys saugomi 10 metų.

11.         Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, mygtukų „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.  Šiuo metu turime šias paskyras:

11.1.     tinkle “Facebook“ - https://www.facebook.com/GrowardGroup, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation

11.2.     tinkle „Instagram“ - https://www.instagram.com/explore/tags/growardgroup, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu: https://help.instagram.com/519522125107875

11.3.     tinkle “LinkedIn“ - https://www.linkedin.com/company/groward-group, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

11.4.     tinkle „Youtube“ - https://www.youtube.com/channel/UC5D93xLP2XC6PnL1mXjNBfw, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.youtube.com/intl/lt/yt/about/policies/#community-guidelines

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

12.         Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Bendrove: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui ar atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 (vienerius) metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus

13.         Duomenų atskleidimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
  • pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

14.         Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

15.         Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Bendrovė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Bendrovė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

15.1.     Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

15.2.     Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

15.3.     Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

15.4.     Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

(a)           Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.

(b)           Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.

(c)           Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

(d)           Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

(e)           Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:

 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis; arba
 • bet kada, kai Jūsų asmens duomenis naudojame naujienlaiškiams siųsti arba tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju duomenys nebebus naudojami šiais tikslais, tačiau jie gali būti naudojami kitais teisėtais tikslais.
16.         Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt).

17.         Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

18.         Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Apačioje nurodyta „Atnaujinimo data“ rodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2023.01.30.